Infohilfe Plus bietet Beratungs- und Übersetzungsdienste                                                       Kolofon  |   SPP  |   Kontakt
                 
Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |  Varstvo podatkov

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju SPP) veljajo za vse poslovne odnose med podjetjem Infohilfe Plus, Ružica Tadić Tomaz, naslov: Königstr. 71, 90402 Nürnberg (v nadaljevanju tudi Infohilfe Plus), in njegovimi strankami. Veljajo torej tudi za posle v prihodnosti.

Nasprotujemo poslovnim pogojem strank, ki se razlikujejo od naših. Infohilfe Plus prizna nasprotujoče pogoje samo, če je bilo to izrecno dogovorjeno ali če jih je kot obvezujoče predpisal zakonodajalec.

SPP obsegajo Splošne določbe (I) in Posebne določbe za svetovanje (II), prevajanje (III), tolmačenje (IV), lektoriranje, pisanje besedil (V) ter jezikovne tečaje in medkulturni trening ali seminarje (VI).

Stranka lahko do SPP dostopa na www.infohilfe-plus.com/agb.html, jih natisne ali zahteva v pisni obliki po elektronski pošti, ki jo naslovi na kontakt@infohilfe-plus.com.

I. Splošne določbe

1. člen - Splošno

(1) Ponudbe podjetja Infohilfe Plus v zvezi s ceno, količino, dobavnimi roki in možnostmi dobave so neobvezujoče.
(2) Šteje se, da so pogoji podjetja Infohilfe Plus sprejeti in da ne veljajo nasprotujoči pogoji, če v roku treh dni prejmemo pisni ugovor, v katerem sta natančno navedena vrsta in obseg pogoja, ki se ga ne sprejema.
(3) Spremembe, dopolnitve in stranski dogovori morajo biti sklenjeni pisno; individualni dogovori imajo vedno prednost.
(4) Na podlagi očitnih pomot, tipkarskih in računskih napak naročnik ne more uveljavljati zahtevkov do Infohilfe Plus.
(5) Poslovni pogoji naročnika so za Infohilfe Plus obvezujoči samo, če jih je podjetje Infohilfe Plus pisno priznalo.


2. člen - Oddaja naročila

(1) Stranka odda naročila pisno v elektronski ali drugi obliki.
(2) Za čim bolj nemoteno poslovanje sprejmemo tudi telefonska ali druga naročila v neformalni obliki. Vendar pa morebitne težave, ki izvirajo iz tega, bremenijo stranko.
(3) Naročilo je veljavno samo, če ga pisno potrdimo. V potrditvi naročila se določijo vrsta želene storitve, obseg, datum dokončanja in način izračuna cene.
(4) Infohilfe ne jamči za zamude in pomanjkljivosti izvedbe, ki so posledica nejasne, netočne ali nepopolne oddaje naročila ali napak oziroma dvoumnih ali celo napačnih formulacij.
(5) Termine svetovanja, tolmačenja in individualnega pouka jezika lahko odpoveste najmanj 24 ur pred izvedbo. Prepozno odpovedane storitve se zaračunajo.

3. člen - Tretje osebe kot izvajalci

(1) Infohilfe Plus lahko izvedbo vseh poslov, če je to smiselno ali potrebno, naroči pri tretjih osebah. Pri tem Infohilfe Plus jamči samo za skrbno izbiro. Dolžnost skrbnosti pri izbiri je izpolnjena, če gre pri pooblaščeni tretji osebi za strokovnjaka, s katerim je podjetje Infohilfe Plus oziroma njemu znano podjetje že uspešno sodelovalo.
(2) Poslovni odnos je načeloma vzpostavljen samo med stranko in podjetjem Infohilfe Plus. Za stik med stranko in tretjo osebo, ki jo je pooblastilo podjetje Infohilfe Plus, je potrebno soglasje.

4. člen - Plačilo in prometni davek (DDV)

(1) Cene so v evrih, razen če je bilo dogovorjeno drugače.
(2) Pri obsežnih naročilih lahko zahtevamo predplačilo ali plačilo v obrokih skladno z obsegom opravljene storitve.
(3) Dogovorjeni honorarji oziroma cene, če ni navedeno drugače, so neto zneski, ki se jim prišteje prometni davek (DDV).
(4) Računi do 200,00 € zapadejo v plačilo takoj. Drugi računi strank zapadejo v plačilo v 14 dneh po datumu računa, razen če je bilo dogovorjeno drugače. Če stranka zamuja s plačilom, lahko Infohilfe Plus skladno z zakonskimi določili zahteva odškodnino in/ali odstopi od pogodbe.
(5) Infohilfe Plus stranki vedno izda račun. Račun sme posredovati tudi kot PDF-datoteko po elektronski pošti.
(6) Če stranka naročilo spremeni ali prekine oziroma se pogoji za izvedbo storitve spremenijo, bo podjetju Infohilfe Plus poravnala stroške, ki so zaradi tega nastali, do podjetja Infohilfe Plus pa ne bo uveljavljanja nikakršnih obveznosti do tretjih oseb.
(7) Če stranka odstopi od pogodbe pred začetkom obdelave naročila, lahko Infohilfe Plus zahteva primeren delež dogovorjenega honorarja kot stroške storna.
(8) Stroške tretjih oseb in izdatki se podjetju Infohilfe Plus poravnajo posebej ob predložitvi ustreznih dokazil.

5. člen - Motnja, višja sila, zaprtje in omejitve poslovanja, napake omrežja in strežnika, virusi

(1) Infohilfe ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi motnje poslovanja, zaradi višje sile, npr. naravnih dogodkov in motenj prometa, napak omrežja in strežnika, morebitnih drugih motenj napeljav in prenosov ter drugih ovir, za katere ni krivo podjetje Infohilfe Plus. V takšnih izrednih primerih ima Infohilfe Plus pravico, da v celoti ali delno odstopi od pogodbe.
(2) Enako velja, če mora podjetje Infohilfe Plus za določen čas iz pomembnega razloga prekiniti ali omejiti poslovanje, zlasti spletne storitve.
(3) Infohilfe Plus prav tako ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi računalniških virusov. Za zmanjšanje tveganja uporablja Infohilfe Plus protivirusno programsko opremo in to priporoča tudi strankam.
(4) Pri dostavi dokumentov v obliki datoteke mora stranka posredovane datoteke in besedila dokončno preveriti. S tem povezanih odškodninskih zahtevkov ne moremo priznati.

6. člen - Odgovornost in reklamacije

(1) Podjetje Infohilfe Plus ne odgovarja za izgubo materialov, ki jih je posredovala stranka, če do izgube ni prišlo po krivdi podjetja Infohilfe Plus. Stranka mora poskrbeti za zadostno zavarovanje svojih podatkov.
(2) Infohilfe Plus v vsakem primeru odgovarja samo pri hudi malomarnosti in nameri; pri lahki malomarnosti odgovarja samo v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti.
(3) Če stranka takoj oziroma najpozneje v dveh tednih (prejem v podjetju Infohilfe Plus) ne pošlje pisnih ugovorov, se šteje, da je opravljeno storitev odobrila. Stranka se v tem primeru odpove vseh zahtevkov, ki bi ji lahko pripadali zaradi morebitnih pomanjkljivosti opravljene storitve.
(4) Če stranka v tem dvotedenskem roku sporoči objektivno prisotno in ne samo nepomembno pomanjkljivost, mora to pomanjkljivost čim bolj natančno opisati in podjetju Infohilfe Plus sprva omogočiti, da pomanjkljivost odpravi. To velja tudi za nujna naročila z zelo kratkim dobavnim rokom. Če je odprava pomanjkljivosti dokazano brezuspešna, ima stranka pravico do znižanja cene ali spremembo. Dodatni zahtevki, vključno z odškodninami zaradi neizpolnitve, so izključeni. Višina odgovornosti je v vsakem primeru omejena na znesek zadevnega naročila.
(5) Vsi odškodninski zahtevki do podjetja Infohilfe Plus so, če ni zakonsko predpisano drugače, omejeni z višino zneska računa (neto). Ta omejitev odškodnine pa ne velja za primere, v katerih je bila škoda povzročena iz hude malomarnosti ali namerno. Odgovornosti za izpad dobička ali posledično škodo ni. V vsakem primeru je nadomestilo za posledično škodo in izpad dobička izključeno.
(6) Regresna odgovornost pri odškodninskih zahtevkih tretjih oseb je izrecno izključena.

7. člen - Varstvo podatkov

(1) Stranki je znano in soglaša, da podjetje Infohilfe Plus osebne podatke, ki jih potrebuje za izvajanje naročila, shrani na podatkovnih nosilcih. Stranka izrecno soglaša z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Shranjene osebne podatke podjetje Infohilfe Plus seveda obravnava zaupno. Pri zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov stranke upoštevamo Zvezni zakon o obdelavi podatkov (BDSG) in Zakon o telemedijih (TMG).
(2) Osebne informacije lahko s predhodnim izrecnim soglasjem stranke uporabljamo za obveščanje o izdelkih, marketinških ukrepih in drugih storitvah.
(3) Stranka ima pravico, da svoje soglasje kadar koli prekliče z učinkom za prihodnost. Infohilfe Plus mora v tem primeru osebne podatke stranke takoj izbrisati. Pri pogodbenih odnosih, ki se trenutno izvajajo, se osebni podatki izbrišejo po njihovem zaključku.

8. člen - Varstvo tajnosti

(1) Podjetje Infohilfe Plus se obveže, da bo varovalo tajnost vseh dejstev, ki Infohilfe Plus postanejo znana v zvezi z dejavnostjo za naročnika.
(2) V zvezi z elektronskim posredovanjem besedil in podatkov ter morebitno drugo komunikacijo v elektronski obliki med stranko, Infohilfe Plus in morebitnimi izpolnitvenimi pomočniki podjetje Infohilfe Plus ne more zagotoviti absolutnega varstva poslovnih in informacijskih skrivnosti ter drugih zaupnih podatkov in informacij, ker ni mogoče izključiti dostopa nepooblaščenih tretjih oseb do posredovanih besedil po elektronski poti.

9. člen - Veljavno pravi in pristojno sodišče

(1) Za poslovne odnose med Infohilfe Plus in strankami se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije ob izključitvi trgovinskega prava ZN.
(2) Če je to dopustno, je za vse spore za obe stranki izključno pristojno sodišče v Nürnbergu, Nemčija.

10. člen - Salvatorična klavzula

Tudi v primeru pravne neveljavnosti posameznih točk teh SPP so ostali deli obvezujoči.

(Posebne določbe so dostopne samo v nemškem jeziku.)

 

 

 

Infohilfe Plus odpravi jezikovne, kulturne in gospodarske ovire ter vam tako utira pot do cilja.

Opći uvjeti poslovanja
     Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |   Varstvo podatkov