Infohilfe Plus bietet Beratungs- und Übersetzungsdienste
        
Импресум  |  ОУП  | Контакт  |  Посао  |  Заштита приватности
дом -> ОУП

Општи услови пословања

Општи услови пословања важе за укупно пословање Инфохилфе Плуса, Ружице Тадић Томаз, седиште: Кeнигстр. 71, 90402 Нирнберг, (даље у тексту: Инфохилфе Плус) с купцима услуга. Услови пословања се односе и на будуће пословање.

Овим се уклања могућност одступања купца услуге од ових услова пословања.

Одступања од општих услова пословања Инфохилфе Плус признаје само у случају када су она изричито договорена или су прописана од стране законодавца.

Општи услови пословања састоје се од општих одредби, као и посебних одредби за саветовање (II.), за преводе (III.), за тумачење (IV.), за лекторат и израду текста (V.) за курс језика и међукултурални тренинг (VI.).

Купац услуге може да преузме услове пословања с интернета: http://www.infohilfe-plus.de/rs/agb.htmlи да их одштампа или да их затражи преко електронске поште: kontakt@infohilfe-plus.de у писменој форми.

Члан 1 Опште информације

(1) Понуде Инфохилфе Плуса су у погледу ценe, количинe, терминa и начинa достављања слободно направљене.
(2) Услови пословања Инфохилфе Плуса важе као признати;  противречни услови се не признају,  осим ако у року од три дана Инфохилфе Плус не добије писмену рекламацију која детаљно обухвата врсту и количину услова које купац не прихвата.
(3) Промене, допуне и додатни договори морају да се договоре у писменом облику; индивидуални договори имају предност.
(4) За очигледне забуне, правописне грешке и грешке у рачуну налогодавац нема права да захтева одштету од Инфохилфе Плуса.
(5) Услови пословања налогодавца су за Инфохилфе Плус обавезни само ако их Инфохилфе Плус написмено при.

Члан 2 Додељивање налога

(1) Купац услуге додељује налог у писменом, електронском или другом облику.
(2) Неформални (без форме) телефонски и други налози се узимају у обзир у интересу сарадње без баријера. Проблеми који из тога могу да произађу иду на терет купца.
(3) Налог је додељен само ако га Инфохилфе Плус писмено потврди. Код потврде налога потврђује се врста жељене услуге,  обим посла, термин обављања услуге, цена и начин обрачунавања услуге.
(4) Инфохилфе Плус не одговара за продужење термина или за недостатке код испуњавања налога, који се настали због нејасно, нетачно или неразумљивг додељеног налога, грешке, неспоразума или погрешнe формулације.
(5) Код услуга саветовања, тумачења и индивидуалног курса термин је могуће отказати најмање 24 сата пре његовог почеткa. Термини који су прекасно отказани се обрачунавају.

Члан 3 Извршавање налога преко трећих лица

(1) Инфохилфе Плус сме у циљу извршавања свих пословних налога, ако је то корисно или доприноси успеху, да послужује трећа лица. Код послуживања трећих лица Инфохилфе Плус је одговоран само за пажљив и савестан избор. Сматра се да је обавеза савесног и пажљивог избора испуњена, ако се код опуномоћеног лица ради о једном стручњаку, с којим је Инфохилфе Плус или њему познато предузеће досада успешно сарађивало.
(2) Генерално постоји пословна веза само између купца услуге и Инфохилфе Плуса. Контакт између купца услуге и трећег лица, којем је поверено извршавање налога, мора да буде одобрен од стране Инфохилфе Плуса.

Члан 4 Плаћање и ПДВ

(1) Цене су изражене у еврима ако другачије није договорено.
(2) Код великих налога може да се захтева уплата аванса или омогући плаћање у ратама у зависности од обима услуге.
(3) Договорен хонорар, односно цена подразумева нето износ плус ПДВ, уколико није другачије истакнуто.
(4)  Рачуни до 200,00 € нето плаћају се одмах у готовини. Остали рачуни треба да буду плаћени у року од 14 дана од датума издавања рачуна од стране купца, ако није другачије договорено.Ако странка касни са извршењем својих обавеза, Инфохилфе Плус у том случају може да захтева по прописима предвиђену исплату одштете и / или да одступи од уговора.
(5) Инфохилфе Плус купцима увек издаје рачун који сме да достави као пдф-датотеку путем електронске поште.
(6) Уколико купац промени или обустави налог, односно ако су се услови за извршење услуга променили, онда купац треба да Инфохилфe Плусу плати трошкове, који су настали из ових разлога и да испуни све обавезе према трећим лицима.
(7) Ако купац пре извршавања налога одступи од уговора, Инфохилфе Плус може као одштету да захтева одређени примерени део договореног хонорара.
(8) Трошкови трећих лица, ситни издаци, лични трошкови у службене сврхе као и трошкови репрезентације треба да буду посебно подмирени од стране купца уз прилагање одговарајућих потврда.

Члан 5 Сметња, виша сила, затварање и пословање у смањеној количини, грешке сервера и мреже, вируси

(1)  Инфохилфе Плус не одговара за штету која је проузрокована сметњама пословања, посебно за штету која је настала због више силе, нпр. због природних неприлика и сметњи у саобраћају, грешке мреже и сервера, због могућих других сметњи у руковању и преносу података, као и других баријера, које Инфохилфе Плус није у могућности да спречи. У тим посебним случајевима Инфохилфе Плус има право на потпуно или делимично отступање од уговора.
(2) Исто важи  и ако Инфохилфе Плус из неког важног разлога мора да искључи или ограничи пословање, што се посебно односи на оnline сервис. 
(3) Инфохилфе Плус у сваком случају не одговара за штете проузроковане вирусима. У циљу смањења овог ризика Инфохилфе Плус користи антивирусне програме и то препоручује свим купцима.
(4) Купац услуге је код достављања докумената у форми датотеке дужан да изврши коначну проверу података и текста. Због тога се захтеви за надокнаду штете из овог разлога не могу уважити.

Члан 6 Одговорност и рекламације

(1) Искључена је одговорност Инфохилфе Плуса за губитак материјала, добијеног од купца услуге, ако за губитак материјала Инфохилфе Плус није одговоран. Купац услуге је дужан да се побрине за довољну сигурност својих података.
(2) Инфохилфе Плус сноси у сваком случају одговорност само код намере и грубе непажње; одговорност код лаке непажње наступа само код кршења основних уговорених обавеза.
(3) Ако купац услуге одмах или најкасније у року од 2 недеље (пријем код Инфохилфе Плуса) не достави приговор у писменој форми, услуга важи као одобрена и без мане. У овом случају купац услуге се одриче права на сву одштету на коју би могао да има право због евентуалне мањкавости услуге.
(4) Ако купац услуге у року од 2 недеље достави приговор на објективно постојеће и не само на ситне недостатке, тиме што ће тај недостатак колико је то могуће тачно описати, Инфохиле Плус има најпре могућност дораде. Ово такође важи и за хитне налоге са малим роком доставе. Ако је дорада очито безуспешна, тада купац услуге има право на умањивање цене или на замену, ако је то изводљиво. Друга права, укључујући право на надокнаду штете због неиспуњавања обавезе, су искључена. Висина накнаде због одговорности је у сваком случају ограничена на (новчану) вредност наведеног налога.
(5) Сви захтеви за надокнаду штете против Инфохилфе Плуса, уколико то није законом другачије прописано,  ограничени су нето износом рачуна. Од овог ограничења за надокнаду штете изузети су случајеви штета које су проузроковане намерено или грубом непажњом. Не постоји одговорност за неостварен добитак или за индиректне штете. У сваком случају је искључена одштета за индиректне штете и неостварену добит.
(6) Одрицање права на одштету у корист трећег лица је изричито искључено.

Члан 7 Заштита података

(1) Купцу услуга је познато и он одобрава да Инфохилфе Плус ради извршавања налога похрањује потребне личне податке на носачу података. Купац услуге изричито одобрава прикупљање, обрађивање и коришћење података. Са похрањеним личним подацима се наравно код Инфохилфе Плуса поступа пажљиво и поуздано. Прикупљање, обрађивање и коришћење личних података обавља се према немачком Савезном закону за заштиту података и Закону о телемедијима.
(2) Личне информације се уз претходно изричито одобрење купца услуге могу такође користити за информисање купца о производима, рекламним акцијама и другим акцијамa.
(3) Купац услуге има право да у свако доба опозове своју сагласност која се односи на будућа прослеђивања информација. У том случају се Инфохилфе Плус обавезује да ће одмах избрисати личне податке купца. Код уговорних обавеза које су у току, брисање наступа по њиховом завршетку.

Члан 8 Заштита тајности података

(1) Инфохилфе Плус се обавезује на чување тајне која обухвата све информације које су Инфохилфе Плусу познате, а повезане су са пословима налогодавца.
(2) С обзиром на електронски пренос текстова и података, као и других могућих облика комуникације у електронској форми, између купца, Инфохилфе Плуса и евентуалних помагача у извршавању налога, Инфохилфе плус није у могућности да осигура потпуну заштиту пословних тајни, тајних података, као и других поверљивих податка и информација; тиме није искључено да неовлашћено треће лице на електронском путу има приступ достављеним текстовима.

Члан 9 Примењено право и надлежност суда

(1) Пословни односи између Инфохилфе Плуса и купца подлежу немачком законодавству, ако се не примењује Бечка конвенција УН-а о међународној продаји робе.
(2) Док год је то дозвољено, за све спорове је за обе стране искључиво надлежан суд у Нирнбергу, Немачка.

Члан 10 Салваторска клаузула

Уколико се било која одредба ових услова покаже правно ништавном, остале одредбе Општих услова пословања остају на снази.

(Посебне одредбе су доступне само на немачком језику)

 

Инфохилфе Плус Вам крчи стазу до циља уклањајући језичке, културне и економске баријере на Вашем путу.

Општи услови пословања
    Импресум  |  ОУП  |  Контакт  |  Посао  | Заштита приватности