Infohilfe Plus bietet Beratungs- und Übersetzungsdienste
        
Impressum   |   OUP  |   Kontakt   |   Jobs  |  Zaštita privatnosti
Naslovnica -> OUP

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja (OUP) vrijede za sveukupno poslovanje Infohilfe Plusa, Ružice Tadić Tomaz, sjedište: Königstr. 71, 90402 Nürnberg, (dalje u tekstu: Infohilfe Plus), s kupcima usluga. Uvjeti poslovanja se odnose i na buduće poslovanje.

Ovim se uklanja mogućnost odstupanja kupca usluge od navedenih uvjeta poslovanja.

Odstupanja od Općih uvjeta poslovanja Infohilfe Plus priznaje samo u slučaju, kada se ona izrijekom dogovorena ili su od strane zakonodavca propisana.

Opći uvjeti poslovanja sastoje se od općih odredbi, kao i posebnih odredbi za savjetovanje (II.), za prijevode (III.), za tumačenje (IV.), za lektorat i izradu teksta (V.) te za jezične i interkulturalne tečajeve (VI.).

Kupac usluge može uvjete poslovanja preuzeti s interneta: www.infohilfe-plus.de/hr/agb.html i napraviti ispis ili zatražiti ih preko emaila:kontakt@infohilfe-plus.de u pisanom obliku.

Članak 1. Općenito

(1) Ponude Infohilfe Plus se oblikuju slobodno s obzirom na cijenu, količinu, rok i način dostave.
(2) Uvjeti poslovanja Infohilfe Plusa vrijede kao priznati i proturječni uvjeti se ne priznaju, ako u roku od tri dana Infohilfe Plus ne zaprimi pisani prigovor, koji detaljno obuhvaća vrstu i opseg uvjeta koje stranka ne prihvaća.
(3) Promjene, nadupune i dodatni dogovori moraju se dogovoriti u pisanom obliku; pojedinačni dogovori imaju prednost.
(4) Za očigledne zabune, pravopisne pogreške i pogreške u računu nalogodavac nema prava zahtjevati odštetu od Infohilfe Plusa.
(5) Nalogodavčevi uvjeti poslovanja su obvezujući za Infohilfe Plus, samo ako ih Infohilfe Plus napismeno prizna.


Članak 2. Dodjela naloga

(1) Kupac usluge dodjeljuje nalog u pisanom, elektronskom ili drugom obliku.
(2) Telefonski i drugi nalozi bez oblika uzimaju se u obzir u interesu suradnje bez zapreka. Problemi koji iz toga mogu proizaći ide na teret kupca usluge.
(3) Nalog je dodijeljen, samo ako ga Infohilfe Plus pisanim putem potvrdi. Kod potvrde naloga potvrđuje se vrsta željene usluge, opseg posla, rok za obavljanje usluge, cijena i način obračunavanja usluge.
(4) Infohilfe Plus ne odgovara za produženje roka ili za nedostatke kod ispunjavanja naloga, koji se nastali zbog nejasnog, netočnog ili nerazumljivog dodjeljenog naloga, pogreške, nesporazuma ili pogrešnog formuliranja.
(5) Kod usluga savjetovanja, tumačenja i pojedinačne poduke moguće je otkazati termine, najmanje 24 sata prije početka. Termini, koji su prekasno otkazani, obračunavaju se.

Članak 3. Izvršavanje naloga putem trećih osoba

(1) Infohilfe Plus smije u svrhu izvršavanja svih poslovnih naloga, ako je to svrhovito ili pridonosi uspjehu, posluživati treće osobe. Kod posluživanja trećih osoba Infohilfe Plus je odgovoran za samo pažljiv i savjestan izbor. Smatra se da je obveza savjesnog i pažljivog izbora izvršena, ako se kod opunomoćene osobe radi o jednoj stručnoj osobi, s kojom je Infohilfe Plus ili njemu poznata tvrtka dosada uspješno surađivala.
(2) U osnovi postoji poslovna veza samo između kupca usluge i Infohilfe Plusa. Kontakt između kupca usluge i treće osobe, kojoj je povjereno izvršavanje naloga, mora biti od strane Infohilfe Plusa odobren.

Članak 4. Plaċanje i porez na promet (PDV)

(1) Cijene su izražavaju u EURO, ako drugačije nije dogovoreno.
(2) Kod opsežnih naloga može se zahtijevati plaćanje predujma ili plaćanje u ratama, sukladno opsegu usluge.
(3) Dogovoren honorar, odnosno cijena podrazumijeva neto iznos dodavši porez na promet (PDV), ukoliko nije drugačije istaknuto.
(4) Računi u iznosu do 200,00 € neto podmiruju se odmah u gotovini. Ostali računi trebaju biti od strane kupca podmireni, ako nije drugačije dogovoreno, u roku od 14 dana od dana izdavanja računa. Ako kupac kasni s plaćanjem svojih obveza, u tom slučaju Infohilfe Plus može zahtijevati, sukladno zakonskim odredbama, isplatu odštete i/ili od ugovora odstupiti.
(5) Infohilfe Plus izdaje uvijek strankama/kupcima račun, koji smije kao pdf-datoteku preko emaila dostaviti.
(6) Ukoliko kupac promjeni ili obustavi nalog, odnosno ako su se uvjeti za ispunjavanje usluga promijenili, onda stranka treba Infohilfe Plusu nadoknaditi troškove, koji su nastali iz tih razloga i podmiriti sve obveze prema trećim osobama.
(7) Ako kupac prije izvršavanja naloga odstupi od ugovora, Infohilfe Plus može tada zahtijevati jedan primjeren dio dogovorenog honorara kao odštetu.
(8) Troškovi trećih osoba, poslovni izdaci, osobni troškovi u službene svrhe te troškovi reprezentacije trebaju biti zasebno podmireni od strane kupca, uz predočenje odgovarajućih potvrda.

Članak 5. Smetnja, viša sila, zatvaranje i poslovanje u smanjenom opsegu, pogreške servera i mreže, virusi

(1) Infohilfe Plus ne odgovara za štetu, koja je uzrokovana smetnjama poslovanja, posebice za onu koja je nastala zbog više sile, npr. zbog prirodnih pojava i smetnji u prometu, pogreške mreže i servera, zbog mogućih drugih smetnji u upravljanju i prijenosu podataka te drugih zapreka, koje Infohilfe Plus nije u mogućnosti spriječiti. U tim posebnim slučajevima Infohilfe Plus ima pravo u potpunosti ili djelomično odstupiti od ugovora.
(2)Isto vrijedi, ako Infohilfe Plus iz nekog važnog razloga mora poslovanje, posebno se to odnosi na online servis, isključiti ili ograničiti.
(3) Infohilfe Plus ne odgovara, u svakom slučaju, za štete uzrokovane virusima. Za minimiranje navedenog rizika, Infohilfe Plus koristi antivirusne programe i to preporučuje svim kupcima.
(4) Kupac usluge je dužan kod dostave dokumenata u obliku datoteke obaviti konačnu provjeru podataka i teksta. Stoga se zahtjevi za nadoknadu štete zbog navedenog razloga ne mogu uvažiti.

Članak 6. Odgovornost i reklamacije

(1) Isključena je odgovornost Infohilfe Plusa za gubitak, od kupca usluge dobivenih, materijala, ako za gubitak materijala Infohilfe nije odgovoran. Kupac usluge dužan je pobrinuti se za dovoljnu sigurnost svojih podataka.
(2) Infohilfe Plus snosi u svakom slučaju odgovornost samo kod namjere i grube nepažnje; odgovornost kod lake nepažnje nastupa sam kod kršenja temeljnih ugovorenih obveza.
(3) Ako kupac usluge ne dostavi odmah, najkasnije pak u roku od 2 tjedna (primitak kod Infohilfe Plusa), prigovore u pisanom obliku, usluga vrijedi kao odobrena, tj. bez nedostatka. U tom slučaju kupac usluge se odriče prava na sveukupnu odštetu, na koju bi zbog eventualne manjkavosti usluge mogao imati pravo.
(4)Ako kupac usluge u roku od 2 tjedna dostavi prigovor na objektivno postojeće i ne samo na sitne nedostatke, i to tako da je taj nedostatak točno koliko je to moguće opisan, Infohile Plus ima prvo mogućnost dorade. To vrijedi također za hitne naloge s malim rokom dostave. Ako je dorada očito bezuspješna, tada kupac usluge ima pravo na smanjivanje cijene ili na zamjensku uslugu. Druga prava, uključujući pravo na nadoknadu štete zbog neispunjavanja obveze, su isključena. Visina naknade zbog odgovornosti je u svakom slučaju ograničena na (novčanu) vrijednost navedenog naloga.
(5) Svi zahtjevi za nadoknadu štete protiv Infohilfe Plusa, ukoliko to nije zakonom drugačije propisano, limitirani su neto iznosom računa. Od ovog ograničenja za nadoknadu štete izuzeti su slučajevi šteta koje su uzrokovane namjereno ili grubom nepažnjom. Ne postoji odgovornost za neostvaren dobitak ili za neizravne štete. U svakom slučaju je isključena odšteta za neizravne štetete i neostvaren dobitak.
(6) Odricanje prava na odštetu u korist treće osobe je izrijekom isključeno.

Članak 7. Zaštita podataka

(1) Kupcu usluge je poznato i odobrava, da Infohilfe Plus radi izvršavanja naloga pohranjuje na nosaču podataka potrebne osobne podatke. Kupac usluge odobrava izrijekom prikupljanje, obradu i korištenje podataka. S pohranjenim osobnim podacima postupa se, naravno, kod Infohilfe Plusa brižno i pouzdano. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka obavlja se sukladno njemačkom Saveznom zakonu za zaštitu podataka i Zakonu o telemedijima.
(2) Osobne informacije mogu se, uz prethodno izričito odobrenje, kupca usluge također primjeniti za informiranje kupca o produktima, reklamnim i drugim akcijama.
(3) Kupac ima pravo u svako doba opozvati svoju suglasnost, koja se odnosi na buduća prosljeđivanja informacija. U tom slučaju Infohilfe Plus se obvezuje na trenutno brisanje osobnih podataka kupca. Kod ugovornih odnosa u tijeku nastupa brisanje tek po njihvom završetku.

Članak 8. Zaštita tajnosti podataka

(1) Infohilfe Plus se obvezaju na čuvanje tajne koja obuhvaća sve informacije, koje su Infohilfe Plusu poznate, a povezane su s djelatnošću za nalogodavca.
(2) S obzirom na elektronski prijenos tekstova i podataka, kao i drugih mogućih oblika komunikacije u elektronskom obliku između kupca, Infohilfe Plusa i eventualnih pomagača u izvršavanju naloga, Infohilfe plus nije u mogućnosti osigurati potpunu zaštitu poslovnih tajni, tajnih podataka, kao i drugih povjerljivih podatka i informacija, time nije isključeno da neovlaštena treća osoba na elektronskom putu ima uvid u dostavljene podatke i tekstove.

Članak 9. Primjenjeno pravo i nadležnost suda

(1) Poslovni odnosi između Infohilfe Plusa i kupcapodliježu njemačkom pravu kod isključenja Bečke konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe.
(2) Sve dok je dozvoljeno, za sve sporove isključivo je nadležan sud za obje strane u Nürnbergu, Njemačka.

Članak 10. Salvatorska odredba

Ukoliko se bilo koja odredba ovih uvjeta pokaže pravno ništavnom, ostale odredbe Općih uvjeta poslovanja ostaju na snazi

(Posebne odredbe dostupne su samo na njemačkom jeziku)

 

 

 

Infohilfe Plus utire vam put do cilja uklanjajući jezične, kulturalne i gospodarske prepreke na vašem putu.

Opći uvjeti poslovanja
     Impressum   |   OUP  |   Kontakt   |   Jobs  |   Zaštita privatnosti